Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων Τυροκομείου με τη Γεωχημική Μέθοδο G.A.C.S. της Zeologic A.E.B.E.


Γενικά
Τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων της μονάδας τυροκομείου εξαρτώνται κυρίως από το είδος της επεξεργασίας και τα παραγόμενα προϊόντα (γάλα, βούτυρο, τυρί, παγωτό), και υποδιαιρούνται σε δύο (2) κατηγορίες :  
 
 • τα λύματα από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού και
 • τα απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας που παράγονται από την πλύση των δοχείων, των σκευών, του τυριού, των χώρων εργασίας και από τις απώλειες γάλακτος και υπολειμμάτων προϊόντων.
Το ρυπαντικό φορτίο μπορεί να περιορισθεί ουσιαστικά αν γίνεται συστηματική στράγγιση των δοχείων και περιορίζονται οι απώλειες προϊόντων, καθώς το γάλα και τα παράγωγά του είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένα απόβλητα.

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά αποβλήτων Γαλακτοβιομηχανίας – Τυροκομείου  
ΕΙΔΟΣ BOD5 mg/lt
Πρόβειο γάλα (πλήρες) 156.000
Αίγειο γάλα (πλήρες) 116.000
Αγελαδινό γάλα (πλήρες) 104.000
Αγελαδινό γάλα αποκορυφωμένο 73.000
Αγελαδινό γάλα άπαχο 67.000
Πρόβειο Τυρόγαλα 77.600
Αγελαδινό βουτυρόγαλα 68.000
Αγελαδινό τυρόγαλα 34.000
Κρέμα 40% 399.000

Η λύση GACS (Geochemical Active Clay Sediment)
Η Γεωχημική Μέθοδος επεξεργασίας G.A.C.S., αποτελεί μια πρωτοποριακή λύση σε παγκόσμιο επίπεδο και στην συγκεκριμένη κατηγορία αποβλήτων τόσο στην επεξεργασία όσο και στην διάθεσή τους. Βάση της μεθόδου αποτελούν τα γεωπολυμερή υλικά, τα οποία έχουν την ικανότητα προσαρμογής στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες κάθε τύπου αποβλήτου, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την επιτυχία της διαδικασίας με εγγύηση βέλτιστης απόδοσης.

Τα πλεονεκτήματα της γεωχημικής μεθόδου επεξεργασίας των αποβλήτων τυροκομείου έναντι των συμβατικών υφιστάμενων είναι τα παρακάτω:
Οικονομικά Πλεονεκτήματα:
 • Ανταγωνιστικό κόστος Επένδυσης
 • Σημαντικά μικρότερο Λειτουργικό Κόστος
 • Μικρότερο κόστος συντήρησης
 • Μικρότερη παραγωγή λάσπης
 • Μικρότερος χρόνος Λειτουργίας
 
Περιβαλλοντικά Πλεονεκτήματα:
 • Δέσμευση βαρέων μετάλλων ακόμα και σε υψηλές συγκεντρώσεις
 • Δυνατότητα επεξεργασίας τυρογάλακτος
 • Εκροή εντός των ορίων της νομοθεσίας και ανάλογα με τη χρήση
 • Παραγωγή νερού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση
 • Παραγωγή Αδρανοποιημένης Λάσπης κατάλληλης για εδαφοβελτιωτικό
 • Χρήση φυσικών υλικών
 • Εξάλειψη Οσμών