Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων Μονάδος Επεξεργασίας Αλιευμάτων με τη Γεωχημική Μέθοδο GACS της Zeologic A.E.B.E.


Γενικά
Η κατανάλωση νερού αλλά και η παραγωγή ιδιαίτερα επιβαρυμένων αποβλήτων από μία μονάδα επεξεργασίας αλιευμάτων, αποτελεί ένα πρόβλημα που χρήζει λύσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπροσθέτως, και η νομοθεσία που αφορά στη διάθεση τους, γίνεται ολοένα και πιο αυστηρή.
Κατά την επεξεργασία των αλιευμάτων καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες νερού σε εργασίες όπως ο καθαρισμός, το πλύσιμο, η ψύξη, η απόψυξη, η αφαίρεση πάγου κ.λπ. Κατά συνέπεια, οι ρυπαντές που συναντώνται στα υγρά απόβλητα είναι ένα μείγμα ουσιών υψηλής περιεκτικότητας σε οργανική ύλη, αλάτι και λάδια. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών του αποβλήτου που είναι συνάρτηση της παραγωγικής διαδικασίας, καθιστούν την επεξεργασία τους ιδιαίτερα δύσκολη μέχρι σήμερα.
Η λύση GACS (Geochemical Active Clay Sediment)
Η Γεωχημική Μέθοδος επεξεργασίας αποτελεί μια πρωτοποριακή λύση σε παγκόσμιο επίπεδο και στο θέμα της επεξεργασίας των υγρών αυτών αποβλήτων. Η βάση της μεθόδου είναι τα γεωπολυμερή υλικά, τα οποία έχουν την ικανότητα προσαρμογής στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες κάθε τύπου αποβλήτου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της διαδικασίας και η μεγιστοποίηση της απόδοσης.
Τα πλεονεκτήματα της γεωχημικής μεθόδου επεξεργασίας αποβλήτων μονάδων επεξεργασίας αλιευμάτων έναντι των συμβατικών υφιστάμενων είναι τα παρακάτω:
Οικονομικά Πλεονεκτήματα:
 • Ανταγωνιστικό κόστος Επένδυσης
 • Σημαντικά μικρότερο Λειτουργικό Κόστος
 • Μικρότερο κόστος συντήρησης
 • Μικρότερη παραγωγή λάσπης
 • Μικρότερος χρόνος Λειτουργίας

Περιβαλλοντικά Πλεονεκτήματα:
 • Δέσμευση βαρέων μετάλλων ακόμα και σε υψηλές συγκεντρώσεις
 • Εκροή εντός των ορίων της νομοθεσίας ανάλογα με τη χρήση
 • Παραγωγή νερού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση
 • Παραγωγή Αδρανοποιημένης Λάσπης κατάλληλης για εδαφοβελτιωτικό
 • Χρήση φυσικών υλικών
 • Εξάλειψη Οσμών