Επεξεργασια Υγρων Αποβλητων Ελαιουργειου Με Τη Γεωχημικη Μεθοδο GACS Της Zeologic A.E.B.E.

Γενικά Τα απόβλητα των ελαιοτριβείων αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα ρύπανσης στις ελαιοκομικές περιοχές, αλλά και ένα σημαντικό πρόβλημα προς επίλυση για τη γεωργική βιομηχανία.
Ο κυριότεροι λόγοι είναι :
 • Η μεγάλη παραγωγή αποβλήτων μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, τα οποία θα πρέπει, ιδανικά, να κατεργαστούν ή να διατεθούν με ασφαλή τρόπο για το περιβάλλον. Οι παραγόμενοι όγκοι αποβλήτων εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως την ποικιλία του ελαιόκαρπου, το στάδιο ωριμότητας, το χρόνο αποθήκευσης πριν την ελαιοποίηση, το χρόνο διαχωρισμού του ελαιόλαδου από την ελαιοζύμη, το διαθέσιμο νερό στο ελαιοτριβείο και το κόστος προμήθειάς του. Σε γενικές γραμμές για επεξεργασία 100 κιλών ελαιόκαρπου παράγονται 100-120 κιλά υγρών αποβλήτων, με μέση ημερήσια τιμή ανά ελαιουργείο περί των 15-20 τόνων.
 • Τα φυσικό-χημικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σημαντική επιβάρυνση στους αποδέκτες που διατίθενται (π.χ. ευτροφισμός, εκδήλωση τοξικών φαινομένων στην υδρόβια πανίδα, φυτοτοξικότητα, αισθητική υποβάθμιση).
 • Το ιδιαίτερα υψηλό οργανικό φορτίο των αποβλήτων, το οποίο αποτελείται τόσο από ενώσεις άμεσα διασπώμενες (π.χ. σάκχαρα, οργανικά οξέα, αμινοξέα, πρωτεΐνες), όσο και από ενώσεις δύσκολα διασπώμενες (π.χ. μεγαλομοριακές λιπαρές ουσίες, πολυφαινόλες). Οι πολυφαινόλες περιέχονται σε υψηλές συγκεντρώσεις στα απόβλητα και είναι υπεύθυνες για την εμφάνιση βιοτοξικών φαινομένων στους φυσικούς αποδέκτες.
Τα απόβλητα των ελαιοτριβείων περιέχουν επίσης πολλά ανόργανα συστατικά (ενώσεις του αζώτου και του φωσφόρου, νάτριο, κάλιο, σίδηρο, κ.α.). Αν και τα ανόργανα αυτά συστατικά δεν είναι τοξικά, εν τούτοις η μεγάλη συγκέντρωσή τους και η επαναλαμβανόμενη διάθεσή τους μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στο περιβάλλον.
Τα κύρια χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων ελαιουργείου παρουσιάζονται στον πίνακα 1.
Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά αποβλήτων ελαιουργείου
Χαρακτηριστικό Εύρος τιμών
Ph 3,4 - 9
Αγωγιμότητα (mS/cm) 23 - 146
Θολερότητα (NTU) 200 - 720
TOC (mg/lit) 18.000 – 35.000
Πολυφαινόλες (g /lit) 0,98 – 2,34
COD (mg/lit) 36.000 – 130.000
BOD (mg/lit) 12.000 – 43.000
Η λύση G.A.C.S. (Geochemical Active Clay Sediment) Η Γεωχημική Μέθοδος επεξεργασίας GACS, αποτελεί μια πρωτοποριακή λύση σε παγκόσμιο επίπεδο στο θέμα της επεξεργασίας των αποβλήτων ελαιουργείου και της διάθεσής τους. Η βάση της μεθόδου είναι τα γεωπολυμερή υλικά, τα οποία έχουν την ικανότητα προσαρμογής στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες κάθε τύπου αποβλήτου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της διαδικασίας και η μεγιστοποίηση της απόδοσης.
Τα πλεονεκτήματα της γεωχημικής μεθόδου επεξεργασίας των αποβλήτων ελαιουργείου έναντι των συμβατικών υφιστάμενων είναι τα παρακάτω:
Οικονομικά Πλεονεκτήματα:
 • Ανταγωνιστικό κόστος Επένδυσης
 • Σημαντικά μικρότερο Λειτουργικό Κόστος
 • Μικρότερο κόστος συντήρησης
 • Μικρότερη παραγωγή λάσπης
 • Μικρότερος χρόνος Λειτουργίας

Περιβαλλοντικά Πλεονεκτήματα:
 • Δέσμευση βαρέων μετάλλων ακόμα και σε υψηλές συγκεντρώσεις.
 • Εκροή εντός των ορίων της νομοθεσίας ανάλογα με τη χρήση
 • Παραγωγή νερού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση
 • Παραγωγή Αδρανοποιημένης Λάσπης κατάλληλης για εδαφοβελτιωτικό
 • Χρήση φυσικών υλικών
 • Εξάλειψη Οσμών