Επεξεργασία Στραγγιδίων Χ.Υ.Τ.Α. με τη Γεωχημική Μέθοδο GACS της Zeologic A.E.B.E.


Γενικά
Τα στραγγίδια που προκύπτουν από τους Χ.Υ.Τ.Α., αποτελούν ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα και σημαντική πηγή ρύπανσης, η οποία, προκύπτει σαν φυσικό αποτέλεσμα του τρόπου απόθεσής τους. Τα στραγγίδια, είναι επιβαρυμένα σαν υγρά απόβλητα, καθώς σε αυτά καταλήγει το σύνολο του ρυπαντικού φορτίου, το οποίο μπορεί να διαφύγει σε υγρή μορφή, μέσα από τον Χ.Υ.Τ.Α..
Αυτή η ιδιαιτερότητά τους τα καθιστά μια σημαντική πηγή ρύπανσης, γι’ αυτό πρέπει να επεξεργαστούν με τον κατάλληλο τρόπο πριν διατεθούν στο περιβάλλον.
Οι ρυπαντές που εμφανίζονται στα στραγγίδια είναι βαρέα μέταλλα, υδρογονάνθρακες κάθε είδους, αρωματικές ενώσεις, φαινόλες,κλπ, οι οποίες είναι ιδιαίτερα δύσκολες στην διαχείρισή τους και με υψηλό κόστος μέχρι σήμερα.
Η λύση GACS (Geochemical Active Clay Sediment)
Η Γεωχημική Μέθοδος επεξεργασίας GACS, αποτελεί μια πρωτοποριακή λύση σε παγκόσμιο επίπεδο στο θέμα της επεξεργασίας των στραγγιδίων Χ.Υ.Τ.Α. και της διάθεσής τους. Η βάση της μεθόδου είναι τα γεωπολυμερή υλικά, τα οποία έχουν την ικανότητα προσαρμογής στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες κάθε τύπου αποβλήτου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της διαδικασίας και η μεγιστοποίηση της απόδοσης.
Τα πλεονεκτήματα της γεωχημικής μεθόδου επεξεργασίας των στραγγιδίων Χ.Υ.Τ.Α. έναντι των συμβατικών υφιστάμενων είναι τα παρακάτω:
Οικονομικά Πλεονεκτήματα:
  • Ανταγωνιστικό κόστος Επένδυσης
  • Σημαντικά μικρότερο Λειτουργικό Κόστος
  • Μικρότερο κόστος συντήρησης
  • Μικρότερη παραγωγή λάσπης
  • Μικρότερος χρόνος Λειτουργίας

Περιβαλλοντικά Πλεονεκτήματα:
  • Δέσμευση βαρέων μετάλλων ακόμα και σε υψηλές συγκεντρώσεις.
  • Εκροή εντός των ορίων της νομοθεσίας
  • Παραγωγή Αδρανοποιημένης Λάσπης
  • Χρήση φυσικών υλικών
  • Εξάλειψη Οσμών
Πίνακας 1: Χημική ανάλυση στραγγιδίων πριν και μετά την επεξεργασία τους με τη Γεωχημική Μέθοδο GACS επεξεργασίας
Παράμετρος Μονάδα Μέτρησης Αρχική Μέτρηση Τελική Μέτρηση
COD mg/L 24.730 111
BOD mg/L 5.735 20
Total Solids (103ΟC) mg/L 31.224 107,90
Suspended Solids mg/L 519 0,27
Total dissolved solids mg/L 30.335 104,80
Total Nitrogen mg/L 1.430 6,58
Organic Nitrogen mg/L 646 0,69
Ammoniacal Nitrogen mg/L 784 6,57
TOC mg/L 9.879 0,04
Total Phosphorus mg/L 62.25 0,04
Surfactants mg/L 4,22 0,00
pH - 9,70 8,00
Conductivity μS/cm 36.925 1.124
Temperature 0C 25,10 25,10
Smell TON 198 4,00
Turbidity NTU 621 24,00
Chlorides mg/L 5.393 540
Sulphates mg/L 245 1,40
Phenols mg/L 82,30 0,46
Chromium mg/L 1,14 0,01
Magnesium mg/L 6,30 0,061
Manganese mg/L 1,20 0,01
Lead mg/L 2,21 0,02
Cobalt mg/L 5,30 0,05
Iron mg/L 735 5,88
Arsenic μg/L 340 2,72
Cadmium μg/L 2,11 0,00
Cuprum μg/L 477 4,30
Nickel μg/L 1.913 23,90
Zincum μg/L 1006 9,05
Sodium μg/L 1.600 119,70
Potassium μg/L 800 66,50