Επεξεργασία Πετρελαιοειδών Υγρών Αποβλήτων με τη Γεωχημική Μέθοδο GACS της Zeologic A.E.B.E.


Γενικά
Ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα σήμερα, είναι τα πετρελαιοειδή απόβλητα, τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό των οργανικών υγρών αποβλήτων που παράγονται παγκοσμίως. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Ελλάδα παράγονται πάνω από 200.000 τόνοι πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων, η διαχείριση των οποίων δεν είναι η βέλτιστη περιβαλλοντικά. Η σωστή διαχείριση και διάθεση των αποβλήτων που παράγονται από διυλιστήρια αποτελεί πρόκληση για την πετρελαϊκή βιομηχανία για πολλά χρόνια, ενώ οι τεχνικές που έχουν εφαρμοσθεί δεν φαίνεται να δίνουν οριστικές λύσεις. Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί επίσης και η διάθεση της λάσπης που προκύπτει από την επεξεργασία η οποία πρέπει να σταθεροποιηθεί και να αδρανοποιηθεί πριν διατεθεί με ασφάλεια στο περιβάλλον.
Η λύση GACS (Geochemical Active Clay Sediment)
Η Γεωχημική Μέθοδος επεξεργασίας GACS, αποτελεί μια πρωτοποριακή λύση σε παγκόσμιο επίπεδο στο θέμα της επεξεργασίας και της διάθεσης πετρελαιοειδών υγρών αποβλήτων. Η βάση της μεθόδου είναι τα γεωπολυμερή υλικά, τα οποία έχουν την ικανότητα προσαρμογής στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες κάθε τύπου αποβλήτου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της διαδικασίας και η μεγιστοποίηση της απόδοσης.
Τα πλεονεκτήματα της γεωχημικής μεθόδου επεξεργασίας των πετρελαιοειδών υγρών αποβλήτων έναντι των συμβατικών υφιστάμενων είναι τα παρακάτω:
Οικονομικά Πλεονεκτήματα:
  • Ανταγωνιστικό κόστος Επένδυσης
  • Σημαντικά μικρότερο Λειτουργικό Κόστος
  • Μικρότερο κόστος συντήρησης
  • Μικρότερη παραγωγή λάσπης
  • Μικρότερος χρόνος Λειτουργίας

Περιβαλλοντικά Πλεονεκτήματα:
  • Δέσμευση βαρέων μετάλλων (As, Cd, Cr, Pb, Hg κλπ) ακόμα και σε υψηλές συγκεντρώσεις.
  • Εκροή εντός των ορίων της νομοθεσίας
  • Παραγωγή Αδρανοποιημένης Λάσπης
  • Χρήση φυσικών υλικών