Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Η/Β με τη γεωχημική μέθοδο GACS της Zeologic A.E.B.E.


Γενικά
Τα απόβλητα που προέρχονται από τις μεταλλουργικές βιομηχανίες καθορίζονται από το είδος των επεξεργασιών που γίνονται στο μέταλλο. Υγρά απόβλητα παράγονται από χημικές επεξεργασίες καθαρισμού των μετάλλων όπως η απολάδωση και η αποξείδωση, αλλά και από επιμετάλλωση, χρωμάτωση, και φωσφάτωση. Τα υγρά απόβλητα από τις διαδικασίες αυτές προέρχονται από την απόρριψη του συνόλου ή μέρους των χρησιμοποιημένων υλικών στα λουτρά απολίπανσης, και τις δεξαμενές καθαρισμού και έκπλυσης των αντικειμένων. Στα λουτρά συνήθως γίνεται απόρριψη μέρους των αποβλήτων αφού κύριος σκοπός είναι ο καθαρισμός τους, ενώ ολική απόρριψη γίνεται μόνο σε περιπτώσεις αλλοίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του λουτρού ή ατυχήματος (διάβρωση δεξαμενής). Η περιβαλλοντικά σωστή διαχείριση και διάθεση των αποβλήτων που παράγονται από βαφεία Η/Β αποτελεί πρόκληση για την μεταλλοβιομηχανία εδώ και πολλά χρόνια, με τις τεχνικές που έχουν εφαρμοσθεί να μην δίνουν οριστική λύση. Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί επίσης και η διάθεση της λάσπης που προκύπτει μετά την επεξεργασία, η οποία πρέπει να σταθεροποιηθεί και να αδρανοποιηθεί πριν το προϊόν που θα προκύψει διατεθεί με ασφάλεια.

Η λύση GACS (Geochemical Active Clay Sediment)

Η Γεωχημική Μέθοδος επεξεργασίας αποτελεί μια πρωτοποριακή λύση σε παγκόσμιο επίπεδο στο θέμα της επεξεργασίας των αποβλήτων βαφείου και της διάθεσής τους. Η βάση της μεθόδου είναι τα γεωπολυμερή υλικά, τα οποία έχουν την ικανότητα προσαρμογής στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες κάθε τύπου αποβλήτου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της διαδικασίας και η μεγιστοποίηση της απόδοσης.
Τα πλεονεκτήματα της γεωχημικής μεθόδου επεξεργασίας των αποβλήτων βαφείου έναντι των συμβατικών υφιστάμενων είναι τα παρακάτω:  
Οικονομικά Πλεονεκτήματα:
 • Ανταγωνιστικό κόστος Επένδυσης
 • Σημαντικά μικρότερο Λειτουργικό Κόστος
 • Μικρότερο κόστος συντήρησης
 • Μικρότερη παραγωγή λάσπης
 • Μικρότερος χρόνος Λειτουργίας
 
Περιβαλλοντικά Πλεονεκτήματα:
 • Δέσμευση βαρέων μετάλλων ακόμα και σε υψηλές συγκεντρώσεις.
 • Δέσμευση Θειικών
 • Εκροή εντός των ορίων της νομοθεσίας
 • Παραγωγή Αδρανοποιημένης Λάσπης
 • Χρήση φυσικών υλικών
 • Ανακυκλοφορία του επεξεργασμένου νερού στην παραγωγή (Zero Discharge)
Τα αποτελέσματα ενδεικτικής χημικής ανάλυσης μεγάλου εύρους σημαντικών παραμέτρων σε δείγματα αποβλήτων μονάδας βαφείου Η/Β, πριν και μετά την εφαρμογή της Γεωχημικής μεθόδου επεξεργασίας G.A.C.S. συνοψίζονται ως εξής:
 
Χημική Παράμετρος Υγρά Απόβλητα Βαφείου Μετάλλων
Αρχική μέτρηση Τελική μέτρηση Μείωση ρυπαντικού φορτίου
Ph (Μονάδες) 3,14 7,58 Ουδέτερο
COD (mg/lit) 2250 9 99,6%
NO4 (mg/lit) 19 4 78,9%
SO4 (mg/lit) 670 20 97%
PO4 (mg /lit) 0,49 0,06 87,7%
Fe (mg/lit) 4,67 0,022 99,5%
Cr (mg/lit) 11,32 0,009 99,9%
Ni (mg/lit) 1,67 0,011 99,3%
SS (mg/lit) 274 0 100%
Al (mg/lit) 800 0,58 99,9%
Zn (mg/lit) 0,74 0,008 98,9%
Pb (mg/lit) 0 0 -
F (mg/lit) 42 0.8 98%