Γενικά
Τα απόβλητα που προέρχονται από τις μεταλλουργικές βιομηχανίες, καθορίζονται από το είδος των επεξεργασιών που εφαρμόζονται στο μέταλλο. Η ανοδίωση είναι μία ηλεκτροχημική διεργασία με στόχο την επεξεργασία της επιφάνειας του αλουμινίου. Σκοπός της μεθόδου, είναι η δημιουργία μίας στοιβάδας οξειδίου του αλουμινίου στην επιφάνειά του η οποία βελτιώνει την αντοχή και την εμφάνισή του. Η διεργασία αποτελείται από τέσσερα βασικά στάδια:
 • Την προεργασία του αλουμινίου,
 • Την ανοδίωση,
 • Τον χρωματισμό (αν απαιτείται)
 • Το σφράγισμα.

Η ανοδίωση δύσκολα συγκρίνεται με οποιαδήποτε άλλη επιφανειακή κατεργασία του αλουμινίου διότι τα προϊόντα μετά την διεργασία, αποκτούν ιδιαίτερη αντοχή και πέραν της μεταλλικής τους εμφάνισης καθίστανται ιδανικά για χρήση σε επιβαρυμένο περιβάλλον (πχ. περιβάλλον με υψηλούς ρύπους, παράκτιες περιοχές κ.α.). Η περιβαλλοντικά σωστή διαχείριση και διάθεση των αποβλήτων που παράγονται από μονάδες ανοδίωσης αποτελούσε και αποτελεί πρόκληση για την μεταλλοβιομηχανία για πολλά χρόνια, με τις τεχνικές που έχουν εφαρμοσθεί έως τώρα να δίνουν αμφισβητήσιμα αποτελέσματα. Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί και η διάθεση της λάσπης που προκύπτει η οποία πρέπει να σταθεροποιηθεί και να αδρανοποιηθεί ώστε να μπορεί με ασφάλεια να διατεθεί στο περιβάλλον ως αδρανές υλικό.
 

Η λύση GACS (Geochemical Active Clay Sediment)

Η Γεωχημική Μέθοδος επεξεργασίας GACS, αποτελεί μια πρωτοποριακή λύση σε παγκόσμιο επίπεδο και στην συγκεκριμένη κατηγορία αποβλήτων τόσο στην επεξεργασία όσο και στην διάθεσή τους. Βάση της μεθόδου αποτελούν τα γεωπολυμερή υλικά, τα οποία έχουν την ικανότητα προσαρμογής στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες κάθε τύπου αποβλήτου, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την επιτυχία της διαδικασίας με εγγύηση βέλτιστης απόδοσης.
Τα πλεονεκτήματα της γεωχημικής μεθόδου επεξεργασίας των αποβλήτων μονάδος ανοδίωσης έναντι των συμβατικών υφιστάμενων είναι τα παρακάτω:  
Οικονομικά Πλεονεκτήματα:
 • Ανταγωνιστικό κόστος Επένδυσης
 • Σημαντικά μικρότερο Λειτουργικό Κόστος
 • Μικρότερο κόστος συντήρησης
 • Μικρότερη παραγωγή λάσπης
 • Μικρότερος χρόνος Λειτουργίας
 
Περιβαλλοντικά Πλεονεκτήματα:
 • Δέσμευση βαρέων μετάλλων ακόμα και σε υψηλές συγκεντρώσεις.
 • Δέσμευση Θειικών
 • Εκροή εντός των ορίων της νομοθεσίας
 • Παραγωγή Αδρανοποιημένης Λάσπης
 • Χρήση φυσικών υλικών
 • Ανακυκλοφορία του επεξεργασμένου νερού στην παραγωγή (Zero Discharge)
Τα αποτελέσματα ενδεικτικής χημικής ανάλυσης μεγάλου εύρους σημαντικών παραμέτρων σε δείγματα αποβλήτων μονάδας ανοδίωσης πριν και μετά την εφαρμογή της Γεωχημικής μεθόδου επεξεργασίας συνοψίζονται ως εξής:
 
Χημική Παράμετρος Υγρά Απόβλητα Ανοδίωσης
Αρχική μέτρηση Τελική μέτρηση Μείωση ρυπαντικού φορτίου
Ph (Units) 3,4 6,9 Neutral
COD (mg/lit) 318 15 95,3%
NO4 (mg/lit) 944 27,5 97,1%
SO4 (mg/lit) 14540 560 96,1%
PO4 (mg /lit) 0 0 -
Fe (mg/lit) 25,7 0,11 99,6%
Cr (mg/lit) 1,37 0,011 99,2%
Ni (mg/lit) 8,13 0,13 98,4%
SS (mg/lit) 245 5 98%
Al (mg/lit) 2400 0,5 99,9%
Zn (mg/lit) 0,09 0 100%
Pb (mg/lit) 0 0 -
F (mg/lit) 0 0 -