Επεξεργασία Λάσπης Βιομηχανικών Εφαρμογών με τη Γεωχημική Μέθοδο GACS της Zeologic A.E.B.E.


Γενικά
Η ιλύς (λάσπη) που παράγεται από βιομηχανικές εφαρμογές μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες. Σε αυτή που προέρχεται από τις βιομηχανίες τροφίμων (γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία, ελαιουργεία κ.α.) και αφορά στην παραγωγή λάσπης οργανικής βάσης, και σε αυτή που προκύπτει από άλλες δραστηριότητες (ανοδίωση, βαφεία, βιομηχανία πετρελαιοειδών, στραγγίδια ΧΥΤΑ) και αφορά στην παραγωγή λάσπης ανόργανης βάσης.
Η λάσπη οργανικής βάσης, μπορεί μετά από κατάλληλη επεξεργασία, να διατεθεί στο περιβάλλον με ασφάλεια σαν εδαφοβελτιωτικό, ενώ η λάσπη ανόργανης βάσης, σαν αδρανές υλικό. Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία της θεωρείται απαραίτητη ώστε να καταστεί αδρανής σύμφωνα με τα όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
Η λύση GACS (Geochemical Active Clay Sediment)
Η Γεωχημική Μέθοδος Ενεργών Αργιλικών Ιζημάτων GACS (Geochemical Active Clay Sediment), που εφαρμόζει η ZEOLOGIC Α.Ε.Β.Ε. είναι μία καινοτόμος μέθοδος επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων, εγκεκριμένη στον εθνικό σχεδιασμό για την επεξεργασία λάσπης που παράγεται από βιομηχανικές δραστηριότητες.
Βάση της μεθόδου αποτελεί η χρήση γεωπολυμερών υλικών υψηλής προσροφητικής ικανότητας αποτελούμενων από φυσικά υλικά, απολύτως φιλικά προς το περιβάλλον. Παράλληλα, η ιδιαιτερότητα προσαρμογής της μεθόδου, στα χαρακτηριστικά του εκάστοτε ρύπου εξασφαλίζει την εφαρμογή της σε όλο το φάσμα των αποβλήτων, υγρών και στερεών, επικινδύνων και μη, με το βέλτιστο αποτέλεσμα.
Ο συνδυασμός των παραπάνω πλεονεκτημάτων σε συνάρτηση με την χρήση κατάλληλης τεχνολογίας και ελάχιστων χημικών ουσιών, δίνει τη δυνατότητα παραγωγής σταθεροποιημένου και αδρανοποιημένου τελικού προϊόντος στερεής μορφής, το οποίο μπορεί να διατεθεί στο περιβάλλον σαν εδαφοβελτιωτικό ή σαν αδρανές υλικό καλύπτοντας τις προδιαγραφές της νομοθεσίας.
Η συγκεκριμένη μέθοδος παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα στην επεξεργασία των ιλέων, τα οποία συνοψίζονται παρακάτω:
Οικονομικά Πλεονεκτήματα:
  • Ανταγωνιστικό κόστος Επένδυσης
  • Σημαντικά μικρότερο Λειτουργικό Κόστος
  • Μικρότερο κόστος συντήρησης
  • Μικρότερος χρόνος Λειτουργίας

Περιβαλλοντικά Πλεονεκτήματα:
  • Δέσμευση βαρέων μετάλλων ακόμα και σε υψηλές συγκεντρώσεις
  • Εξουδετέρωση παθογόνων μικροοργανισμών
  • Επίτευξη παραγωγής αδρανοποιημένης λάσπης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό ή σαν αδρανές υλικό
  • Χρήση φυσικών υλικών
  • Εξάλειψη οσμών