Επεξεργασια Λασπης Βιολογικων Καθαρισμων Με Τη Γεωχημικη Μεθοδο GACS Της Zeologic A.E.B.E.


Γενικά
Κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων παράγονται ταυτόχρονα και ορισμένα παραπροϊόντα, όπως τα εσχαρίσματα, η άμμος, τα ξαφρίσματα και η περίσσεια ιλύς από τις δεξαμενές καθίζησης (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια). Από τα προϊόντα αυτά, το σημαντικότερο σε όγκο και δυσκολότερο σε χειρισμό και διάθεση είναι η ιλύς.
Η ιλύς είναι μία εντελώς υδαρής μάζα που η περιεκτικότητά της σε στερεές ουσίες ανέρχεται σε 3-5‰. Λόγω του όγκου και των συστατικών της δημιουργεί δυσεπίλυτα, μέχρι τώρα, προβλήματα τελικής διάθεσης και για το λόγο αυτό οι εφαρμοζόμενες έως τώρα διαδικασίες επεξεργασίας της, όπως η συμπύκνωση, η βελτίωση, και η αφυδάτωση αποβλέπουν κυρίως στην απομάκρυνση μέρους του νερού και την μείωση του συνολικού όγκου της, χωρίς να δίνουν οριστική λύση στο πρόβλημα.
Η λύση GACS(Geochemical Active Clay Sediment)
Η Γεωχημική Μέθοδος Ενεργών Αργιλικών Ιζημάτων GACS (Geochemical Active Clay Sediment), επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων που διαθέτει και εφαρμόζει η ZEOLOGIC Α.Ε.Β.Ε., είναι μία καινοτόμος μέθοδος επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων, εγκεκριμένη στον εθνικό σχεδιασμό για την επεξεργασία λάσπης που παράγεται από βιομηχανικές δραστηριότητες.
Βάση της μεθόδου αποτελεί η χρήση γεωπολυμερών υλικών υψηλής προσροφητικής ικανότητας αποτελούμενων από φυσικά υλικά, απολύτως φιλικά προς το περιβάλλον. Παράλληλα, η ιδιαιτερότητα προσαρμογής της μεθόδου, στα χαρακτηριστικά του εκάστοτε ρύπου εξασφαλίζει την εφαρμογή της σε όλο το φάσμα των αποβλήτων, υγρών και στερεών, επικινδύνων και μη, με το βέλτιστο αποτέλεσμα.
Ο συνδυασμός των παραπάνω πλεονεκτημάτων σε συνάρτηση με την χρήση κατάλληλης τεχνολογίας και ελάχιστων χημικών ουσιών, δίνει τη δυνατότητα παραγωγής σταθεροποιημένου και αδρανοποιημένου τελικού προϊόντος στερεής μορφής, το οποίο μπορεί να διατεθεί στο περιβάλλον σαν εδαφοβελτιωτικό ή σαν αδρανές υλικό και οργανοχημικό λίπασμα με την προσθήκη κατάλληλων ποσοτήτων N,P,K καλύπτοντας τις προδιαγραφές που θέτει η κείμενη νομοθεσία.
Η συγκεκριμένη μέθοδος παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα στην επεξεργασία των ιλέων, τα οποία συνοψίζονται παρακάτω:
Οικονομικά Πλεονεκτήματα:
  • Ανταγωνιστικό κόστος Επένδυσης
  • Σημαντικά μικρότερο Λειτουργικό Κόστος
  • Μικρότερο κόστος συντήρησης
  • Μικρότερος χρόνος Λειτουργίας

Περιβαλλοντικά Πλεονεκτήματα:
  • Δέσμευση βαρέων μετάλλων ακόμα και σε υψηλές συγκεντρώσεις
  • Εξουδετέρωση παθογόνων μικροοργανισμών
  • Επίτευξη παραγωγής αδρανοποιημένης λυματολάσπης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό ή υψηλής ποιότητας οργανοχημικό λίπασμα
  • Χρήση φυσικών υλικών
  • Εξάλειψη οσμών