Υ.Α. Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471/ΤΕΥΧΟΣ Β/10-08-2016)

Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Κ.Υ.Α. ΟΙΚ. 100079/2015 (ΦΕΚ 135/ΤΕΥΧΟΣ Β/22-01-2015)

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Υγείας - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Κ.Υ.Α. ΟΙΚ. 191002/2013 (ΦΕΚ 2220/ΤΕΥΧΟΣ Β/09-09-2013)

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Υγείας - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/ΤΕΥΧΟΣ Α/13-02-2012)

Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και δια− χείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Κ.Υ.Α. ΟΙΚ. 145116/2011 (ΦΕΚ 354/ΤΕΥΧΟΣ Β/08-03-2011)

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΚΑ, ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 145447/23-06-2011

Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 45116/02 - 02 - 2011 (ΦΕΚ Β ́354/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».