Γεωχημική Μέθοδος GACS

Γεωχημική Μέθοδος GACS

Η καινοτόμος Γεωχημική Μέθοδος με χρήση γεωπολυμερών υλικών, καιντόμων νανοκροκιδωτικών, νανοσυσσωματικών και νανοξειδωτικών μέσων, βασισμένη στις αρχές της νανομηχανικής, συμμορφώνεται πλήρως με τις προδιαγραφές, οι οποίες οριοθετούνται στην πρόσφατη αναπροσαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (ΚΥΑ οικ. 145116 – ΦΕΚ 354/τεύχος Β/08-03-2011) σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων και δημιουργεί στις Μονάδες Ξενοδοχείων, Επεξεργασίας Βρώσιμης Ελιάς, Ελαιοτριβείων, Τυροκομείων, την απαίτηση για την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

 • παραγωγή υγρού αποβλήτου υψηλότερων προδιαγραφών ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας
 • ανακύκλωση στο μέγιστο δυνατό βαθμό του παραγόμενου υγρού αποβλήτου
 • ανάγκη μείωσης των ποσοτήτων της παραγόμενης λυματολάσπης με ταυτόχρονη αναβάθμιση των ποιοτικών της χαρακτηριστικών, δεδομένου ότι δε θα επιτρέπεται
 • πλέον η ανεξέλεγκτη διάθεσή της ή η εναπόθεσή της σε Χ.Υ.Τ.Α

Πλεονεκτήματα μεθόδου

Πλεονεκτήματα της καινοτόμου Γεωχημικής Μεθόδου με χρήση ειδικών μειγμάτων Ενεργών Αργιλικών Ιζημάτων σε σχέση με τις υφιστάμενες Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων:

 • Δυνατότητα εφαρμογής σε νέες και υφιστάμενες Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων με σημαντική ευελιξία.
 • Διασφάλιση σταθερής και εξαιρετικής ποιότητας εκροής
 • Παροχή δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης του συνόλου του νερού που χρησιμοποιείται σε μια εγκατάσταση με προφανή οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη
 • Διακοπτόμενη Λειτουργία (Batch Mode), η οποία αποτρέπει από λάθη και διευκολύνει την παρακολούθηση της Μονάδας
 • Διασφάλιση σημαντικής μείωσης του ρυπογόνου φορτίου σε ποσοστό > 90%
 • Ανταγωνιστικό κόστος επένδυσης συγκρινόμενο με άλλες μεθόδους κατεργασίας
 • Επίτευξη σημαντικά μικρότερων χρόνων αντίδρασης
 • Επίτευξη σημαντικά μειωμένου λειτουργικού κόστους χρήσης χημικών παραγόντων (έως 50%)
 • Επίτευξη σημαντικά μειωμένου λειτουργικού ενεργειακού κόστους (έως 30%)
 • Επίτευξη σημαντικά μειωμένου όγκου παραγόμενης λυματολάσπης (έως 70%)
 • Επίτευξη παραγωγής αδρανοποιημένης λυματολάσπης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό – λίπασμα
 • Επίτευξη σημαντικά μειωμένου κόστους συντήρησης
 • Εξάλειψη οσμών

ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα σας καλέσουμε, να συζητήσουμε το επόμενο σας project.