Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων Βιοαερίου Με τη Γεωχημίκη Μέθοδο GACS Της Zeologic A.E.B.E.


Γενικά
Οι μονάδες παραγωγής βιοαερίου στηρίζονται ως αρχή στην αναερόβια χώνευση που λαμβάνει χώρα σε αντιδραστήρες κλειστού τύπου, και έχουν στόχο την ηλεκτροπαραγωγή. Μεταξύ των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, είναι: τα ενσιρρώματα φυτών, κόπρανα ζώων, ιλύς από την επεξεργασία ζύθου, τυρόγαλο, κατσίγαρος, πυρήνες κλπ. Από τη διαδικασία της χώνευσης προκύπτει πέρα από το βιοαέριο, και η χωνευμένη βιομάζα που αποτελείται από το στερεό και το υγρό υπόλειμμα. Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, το στέρεο υπόλειμμα πρέπει να αποθηκεύεται και να διατίθεται με μορφή που πληροί όλους τους περιβαλλοντικούς όρους(εδαφοβελτιωτικό). Το υγρό υπόλειμμα, τα χαρακτηριστικά του οποίου καθορίζονται από την αρχική χρήση των πρώτων υλών, μπορεί είτε να επανακυκλοφορήσει στον βιοαντιδραστήρα ή να μπορεί να διατεθεί με ασφάλεια στο περιβάλλον μετά από κατάλληλη επεξεργασία συγκεκριμένων προδιαγραφών.  
Η λύση GACS (Geochemical Active Clay Sediment)
  Η Γεωχημική Μέθοδος επεξεργασίας GACS, αποτελεί μια πρωτοποριακή λύση σε παγκόσμιο επίπεδο στο θέμα της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, που προκύπτουν από μονάδες βιοαερίου και της διάθεσής τους. Μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου, πέραν της αποτελεσματικότητας της, αποτελεί η ταχύτητα της διεργασίας, που έχει ως αποτέλεσμα να μην απαιτείται πλέον η δημιουργία εδαφοδεξαμενών απαραίτητων για παραμονή των αποβλήτων. Βάση της μεθόδου είναι τα γεωπολυμερή υλικά, τα οποία έχουν την ικανότητα προσαρμογής στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες κάθε τύπου αποβλήτου.
Τα πλεονεκτήματα της γεωχημικής μεθόδου επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων μονάδων βιοαερίου έναντι των συμβατικών υφιστάμενων είναι τα παρακάτω:

Οικονομικά Πλεονεκτήματα:
 • Ανακυκλοφορία του επεξεργασμένου υγρού εντός του Βιοαντιδραστήρα
 • Ανταγωνιστικό κόστος Επένδυσης
 • Σημαντικά μικρότερο Λειτουργικό Κόστος
 • Μικρότερο κόστος συντήρησης
 • Μικρότερη παραγωγή λάσπης
 • Μικρότερος χρόνος Λειτουργίας
 
Περιβαλλοντικά Πλεονεκτήματα:
 • Δυνατότητα χρησιμοποίησης ακόμα και σε υψηλές αναλογίες επιβαρυμένων πρώτων υλών
 • Δυνατότητα βελτιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης της μονάδας βιοαερίου
 • Δέσμευση βαρέων μετάλλων ακόμα και σε υψηλές συγκεντρώσεις.
 • Εκροή εντός των ορίων της νομοθεσίας
 • Παραγωγή Αδρανοποιημένης Λάσπης
 • Χρήση φυσικών υλικών
 • Εξάλειψη Οσμών