ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ISO 9001:2015

Κύριο αντικείμενο της ZEOLOGIC Α.Ε.Β.Ε. αποτελεί η Μελέτη, Σχεδίαση, Κατασκευή και Συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων. Η εταιρεία έχει θέσει σαν πολιτική της:

 • να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα της διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων.

 • να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες οι οποίες να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών, των συνεργατών και των stakeholders.

 • να ασκεί τις δραστηριότητες της με σεβασμό στην τήρηση της κείμενης Νομοθεσίας και με τρόπο που να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία, τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και σε ευρύτερο επίπεδο.

 • τη δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος στις εγκαταστάσεις της και στην εφαρμογή των έργων που υλοποιεί.

Η πολιτική της αυτή υλοποιείται μέσα από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας η εταιρεία δεσμεύεται:

 • να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια στην αναζήτηση καινοτόμων προτάσεων και τεχνικών, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της και της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας.

 • να ανασκοπεί και να βελτιώνει συνεχώς τις προσφερόμενες υπηρεσίες της, ώστε να ικανοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι απαιτήσεις των πελατών της.

 • να εφαρμόζει πιστά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του.

 • να συμμορφώνεται προς την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία των εργαζομένων καθώς και των συνεργαζόμενων μερών, την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές σε θέματα ελέγχου και τήρησης των ισχυουσών νομοθετικών απαιτήσεων.

 • να ορίζει και να αναθεωρεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους στόχους του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις για συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της εταιρείας στον τομέα της Ποιότητας, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις οικονομικές και λειτουργικές απαιτήσεις της.

 • να βελτιώνει συνεχώς και στο μέτρο του τεχνικά εφικτού τις επιδόσεις των δραστηριοτήτων της σε όλους τους τομείς του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

 • Να ρυθμίζει και να βελτιώνει τις δραστηριότητες της εταιρείας με σκοπό την κατά το δυνατόν μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε επίπεδα που να μην υπερβαίνουν εκείνα που αντιστοιχούν στην οικονομικώς βιώσιμη εφαρμογή της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας της εταιρείας.

 • Να ενημερώνει, εκπαιδεύει και ενθαρρύνει όλο το προσωπικό για την εμπλοκή του σε θέματα που αφορούν στις μελέτες που εκπονούνται, στις παρεχόμενες υπηρεσίες και γενικότερα στις λειτουργίες της εταιρίας και να συμβάλει στην ανάπτυξη της συναίσθησης ευθύνης για την ανάπτυξη και την πρόοδο της εταιρείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια στην εταιρεία.

 • να ενημερώνει όλα τα τρίτα μέρη (προμηθευτές, εργολάβους) που συνεργάζονται με την εταιρεία για τη θέσπιση της παρούσας πολιτικής και να εξασφαλίζει την από μέρους τους επίτευξη ανάλογων επιδόσεων με αυτών της εταιρείας.

 • Να δημοσιοποιεί την πολιτική του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και να αποβλέπει στη δημιουργία και διατήρηση μιας ανοιχτής και δημιουργικής σχέσης εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία, τους προμηθευτές, τους πελάτες και το ευρύ κοινό.

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων, η εταιρεία δεσμεύεται να φροντίζει για τη διάθεση όλων των απαιτούμενων συνθηκών, μέσων και πόρων ώστε όλοι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες της να εφαρμόζουν την παρούσα Πολιτική του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Η Πολιτική της εταιρείας εφαρμόζεται, τηρείται και γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζομένους, είναι διαθέσιμη στο κοινό, ενώ ανασκοπείται και τροποποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση της εταιρείας ως προς τη συνεχιζόμενη δραστηριότητά της. Η εταιρεία θεωρεί ότι η εφαρμογή της ενιαίας Πολιτικής αποτελεί δέσμευση της Διοίκησης και υποχρέωση όλων των εργαζομένων της.

Θεσσαλονίκη, 23/10/2017,

Αργυρόπουλος Σωκράτης,

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf