Η ZEOLOGIC A.E.B.E. είναι μια νέα δυναμική Ελληνική εταιρεία , με έδρα στη ΒΙ.ΠΕ.Σίνδου Θεσσαλονίκης, που δραστηριοποιείται στον ευαίσθητο τομέα της επεξεργασίας αποβλήτων. Η περιβαλλοντολογική ευαισθησία, το ανήσυχο πνεύμα και το άριστο επιστημονικό υπόβαθρο, εκφράστηκαν σε μια πρωτοποριακή  τεχνολογία. Η  ZEOLOGIC A.E.B.E. εφαρμόζοντας σε αποκλειστικότητα την καινοτόμο Γεωχημική Μέθοδο GACS , πιστοποιημένη με δύο αντίστοιχες Ελληνικές Πατέντες (με αριθμούς 1008460 και 1008495), παρέχει τη δυνατότητα επεξεργασίας ενός ευρύτατου φάσματος αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, δίνοντας άμεση λύση σε ένα μεγάλο αριθμό προβλημάτων.

Η επιτυχία της μεθόδου GACS στηρίζεται στις αρχές της νανομηχανικής, επιτυγχάνοντας επεξεργασία του ρυπαντικού φορτίου σε επίπεδο νανοκλίμακας. Βασίζεται, στην εξειδικευμένη  χρήση γεωπολυμερών υλικών υψηλής προσροφητικής ικανότητας και απολύτως φιλικών προς το περιβάλλον, ενώ εφαρμόζεται με εξειδικευμένη προσέγγιση ανά περίπτωση, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε  ρύπου. Με αυτόν τον τρόπο  εξασφαλίζεται η εφαρμογή της μεθόδου σε όλο το φάσμα των αποβλήτων, υγρών και στερεών, επικινδύνων και μη, με το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Η δυνατότητα αυτή της ZEOLOGIC A.E.B.E. επεκτείνεται και στον εξειδικευμένο σχεδιασμό της κάθε γραμμής επεξεργασίας, παρέχοντας έτσι  την δυνατότητα να επιτυγχάνεται κάθε φορά η μέγιστη δέσμευση του ρυπαντικού φορτίου.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή προιόντων πολύ υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών και πλήρως συμμορφωμένων με το σύνολο των προδιαγραφών της κείμενης νομοθεσίας. Το παραγόμενο νερό, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί εντός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή και να διατεθεί άμεσα στο περιβάλλον χωρίς καμία επιπλέον επεξεργασία, όπως το ίδιο μπορεί να συμβεί, σε αντίθεση με τις συμβατικές βιολογικές μεθόδους, με  το στερεό υπόλειμμα, όπου διατίθεται άμεσα ως εδαφοβελτιωτικό , λίπασμα ή αδρανές υλικό.

Ταυτόχρονα με την παραγωγή του γεωπολυμερούς υλικού, η  ZEOLOGIC A.E.B.E. έχει αναπτύξει και μια σειρά καινοτόμων νανοκροκιδωτικών μέσων, νανοσυσσωματωτών, οργανοσυσσωματικών ενώσεων και μεταλλικών νανοσωμματιδίων οξείδωσης, τα οποία δρουν συνδυαστικά με το γεωπολυμερές  υπό συγκεκριμένες συνθήκες, αυξάνοντας την απόδοση της μεθόδου ακόμη περισσότερο.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η ZEOLOGIC A.E.B.E. να αποτελεί σήμερα διεθνώς μια πρωτοποριακή τεχνολογικά εταιρεία η οποία μπορεί  να προσφέρει οριστική λύση ακόμη και σε δύσκολα έως άλυτα περιβαλλοντολογικά ζητήματα, όπως:

 • Ο καθαρισμός επιβαρυμένου νερού οποιασδήποτε πηγής προελεύσεως (γεωτρήσεις, ποτάμια κτλ) και ο μετασχηματισμός του σε νερό ποιότητας ποσίμου.
 • Η αδρανοποίηση της λυματολάσπης, όπως και επιβαρυμένων λασπών οργανικής και ανόργανης φόρτισης, από οποιαδήποτε βιομηχανική δραστηριότητα. Στην περίπτωση λάσπης οργανικής προέλευσης, η επεξεργασία καθιστά υλοποιήσιμη την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού ή οργανοχημικού λιπάσματος, με προφανή οικονομικά αλλά και κοινωνικά πλεονεκτήματα. Όσον αφορά, τη περίπτωση επεξεργασίας λάσπης ανόργανης προελεύσεως, τόσο τοξικής ή/και επικίνδυνης, το παραγόμενο προϊόν είναι ένα υλικό πλήρως αδρανές και διαχωρίσιμο με απόλυτη ασφάλεια.
 • Η επεξεργασία των παραγόμενων στραγγιδίων από Χ.Υ.Τ.Α.
 • Η αποκατάσταση επιβαρυμένων εδαφών από οποιαδήποτε προηγούμενη βιομηχανική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του επιπέδου ρύπανσης που έχει υποστεί.
 • Η επεξεργασία αποβλήτων προερχόμενων από τη λειτουργία ορυχείων, μεταλλείων και συναφών δραστηριοτήτων
 • Η επεξεργασία αποβλήτων υψηλής επιβάρυνσης, προερχόμενα από σωρεία δραστηριοτήτων όπως η παραγωγή λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, ελαιοτριβείων, σφαγείων, γαλακτοκομία/τυροκομία, βυρσοδεψείων, παραγωγή και επεξεργασία πετρελαιοειδών, επεξεργασία μετάλλων κ.ο.κ.
 • Η βελτιστοποίηση της λειτουργίας υφιστάμενων βιολογικών μονάδων επεξεργασίας αστικών αποβλήτων, ώστε να παρακαμφθούν καίρια ζητήματα, όπως περιπτώσεις ασταθούς λειτουργίας, οσμών και παραγωγής επιβαρυμένης λυματολάσπης

Τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από την εφαρμογή της μεθόδου, μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω :

 • Οριστική αντιμετώπιση χρόνιων περιβαλλοντικών προβλημάτων υφιστάμενων μονάδων βιολογικής επεξεργασίας
 • Απομάκρυνση βαρέων μετάλλων
 • Απομάκρυνση ραδιενεργών στοιχείων
 • Αποφυγή οσμών
 • Δέσμευση σωρείας δυσχερών ή αδύνατων προς επεξεργασία μέχρι πρότινος ρυπαντών (φαινόλες, λοιποί αρωματικοί υδρογονάνθρακες κτλ)
 • Παραγωγή αδρανοποιημένης λάσπης η οποία δύναται να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό, λίπασμα ή ως αδρανές πληρωτικό υλικό
 • Ανακύκλωση και αποδοτική χρήση του νερού Χρήση φυσικών υλικών

Αντιστοίχως τα οικονομικά πλεονεκτήματα συνοψίζονται κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα :

 • Χαμηλότερο κόστος αρχικής επένδυσης συγκρινόμενο με αντίστοιχες υφιστάμενες τεχνολογίες
 • Σημαντικά χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, κυμαινόμενο από 2 εώς 10 φορές σε σχέση με υφιστάμενες μεθόδους, ανάλογα με την εφαρμογή
 • Μείωση ή εξάλειψη του συμπληρωματικού κόστους που προκύπτει από τη διαχείριση παραπροϊόντων, κατά την εφαρμογή των υφιστάμενων μεθόδων διαχείρισης.

Λόγω του υψηλού τεχνολογικού επιπέδου της Γεωχημικής Μεθόδου επεξεργασίας GACS, αλλά και των σημαντικών περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει η εφαρμογή της στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων, και ιδιαιτέρως για τις ιλύες αστικής και άλλης προέλευσης, το Υ.Π.Ε.Ν. έχει συμπεριλάβει την εν λόγω μέθοδο στο Νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) (ΦΕΚ 2706/Β/2015) ως τη βέλτιστη λύση για τη χρήση της επ’ ωφελεία της γεωργίας.

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να τεκμηριώσει με απόλυτα επιστημονικό και αξιόπιστο τρόπο
τη βασιμότητα όλων όσων εκτέθηκαν παραπάνω.

Με εκτίμηση

Σωκράτης Αργυρόπουλος
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ZEOLOGIC Α.Ε.Β.Ε