Καινοτομία

Διαρκής αναζήτηση καινοτόμων προτάσεων και τεχνικών ώστε να προσφέρουμε τις απαραίτητες λύσεις και στα πιο σύνθετα περιβαλλοντικά προβλήματα με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας.

Συνεχής Βελτίωση

Εστίαση στην βελτίωση των διαδικασιών και των προσπαθειών μας μέσω της ομαδικότητας, συμμετοχής και εκπαίδευσης.

Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα

Διασφάλιση περιβαλλοντικής συνείδησης για όλους τους συνεργάτες μας, και η παροχή λύσεων στους πελάτες με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Ακεραιότητα

Ενεργούμε με βάση τη συνέπεια, την τιμιότητα, την ηθική, τον επαγγελματισμό, τον σεβασμό και την υπευθυνότητα σε σχέση με τους συνεργάτες, πελάτες, μετόχους και προμηθευτές μας.

Ομαδικότητα

Προωθούμε την ομαδική συνεργασία μεταξύ των συνεργατών μας, με στόχο την πιο αποτελεσματική επίτευξη των στόχων μας.

Στρατηγική σκέψη

Δέσμευση υλοποίησης έργων, προγραμμάτων, διαδικασιών που διασφαλίζουν την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και που ανιχνεύουν τις προκλήσεις και τις τάσεις του μέλλοντος.