«Πράσινο» πλεονέκτημα το ISO 14001 για το PHILOXENIA στη Χαλκιδική
Σεπτέμβριος 21, 2017

Σημαντικό νομοθετικό πλεονέκτημα στη μέθοδο GACS

Στις 10 Αυγούστου 2016 δημοσιεύτηκε το Φ.Ε.Κ. 2471/τεύχος Β’/2016, με το οποίο έγινε τροποποίηση και κωδικοποίηση της Υ.Α. 1958/2012 που αφορούσε στην περιβαλλοντική κατάταξη των δραστηριοτήτων. Η σημαντικότερη αλλαγή που υπάρχει στο συγκεκριμένο ΦΕΚ είναι η δημιουργία νέας ξεχωριστής κατηγορίας κατάταξης των μονάδων φυσικοχημικής επεξεργασίας των αποβλήτων. Οι μεμονωμένες μονάδες φυσικοχημικής επεξεργασίας αποβλήτων κατατάσσονται πλέον στην 4η Ομάδα δραστηριοτήτων με α/α 25 και συνολική κατάταξη στην κατηγορία Β.

Η συγκεκριμένη αλλαγή δίνει ένα σημαντικό νομοθετικό και περιβαλλοντικό πλεονέκτημα στην γεωχημική μέθοδο GACS που έχει αναπτύξει και προωθεί η ZEOLOGIC A.E.B.E., η οποία είναι μία φυσικοχημική μέθοδος επεξεργασίας.

Με τη συγκεκριμένη αλλαγή, οι χρόνοι περιβαλλοντικής αδειοδότησης των μεμονωμένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων, με την τεχνολογία της ZEOLOGIC μειώνονται πολύ, σε σχέση με αντίστοιχες μεμονωμένες εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας, των οποίων ο χρόνος περιβαλλοντικής αδειοδότησης μπορεί να ξεπεράσει τους 6 και σε ορισμένες περιπτώσεις και τους 12 μήνες.

Υ.Α. Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471/ΤΕΥΧΟΣ Β/10-08-2016)